http://blog.xuite.net/b2722695/BLOG/196127743有愛情!就有孤單


沒有伴侶的時候,即使是孤單,也可以很快樂。

這個時候,孤單是一種境界。

你可以一個人走遍世界,結識不同的朋友。

你也可以選擇下班之後,立刻回到家裏, 享受自己的世界。

一個人的孤單,並不可怕。

最可怕的,是有了伴侶之後那份孤單。

伴侶糟糕。

你卻不能離開他,那是最孤單的。

你和他,曾經有過許多快樂的時光,你以為從此不再孤單,

只是許多年後,你忽然發現,你寧願孤單一個人。

假如只有你一個人,你用不著再向他交代你的行蹤,

你毋須再迫自己和他一起成長或一起不成長,你不必再聽他嘮叨,

你不用再遷就他,你不用再向他說甜言蜜語。

當你為他做了這一切,你竟然感到無比的孤單。

然而,你有太多理由不能離開他。

你不忍心讓他孤單,不如你自己孤單好了。

原來,所有的責任、感情、承諾、道德、傳統、忍耐,都是孤單的源頭。

孤單不是與生俱來,而是由你愛上一個人的那一刻開始.

 
                                
       
 
 


音樂:《無你的寒夜》


稀微的光線 暗淡的燈影 感情的路 那會這歹行
天頂的明月 對阮金金看 笑阮苦守寒夜 費心晟
恩愛若針線 如今分開住 愛情的劇本 那會按呢寫
天頂的煙火 照阮的孤影 有緣無份 前世早註定
啊~~從今以後 嘸免為你來牽掛
將山盟海誓 當作夢一攤
啊~~相信以後 你會習慣無阮的生活
阮嘛會 習慣無你的寒夜
 
 
 
 

 

 

 

    悠遊蓮田 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()